Projekty zrealizowane

Powered by emaze
 

Warsztaty Uczenie się przez doświadczanie - przykłady dobrych praktyk. Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej w Purdzie

Szkoła Podstawowa w Purdzie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w bezpłatnych warsztatach Uczenie się przez doświadczanie - przykłady dobrych praktyk, które odbędą się 19 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Purdzie.

Więcej…

 

„Our Saints” („Nasi Święci”) to krótki międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu eTwinning. Projekt założony przez nauczycieli języka angielskiego z Kalusz, Ukraina i Nowego Sącza, Polska. Oprócz wspomnianych szkół, do projektu dołączyły szkoły z Grecji (Ampelona i Kozani) oraz Rumunii (Galati).

Więcej…

 

Program Śniadanie Daje Moc realizowany przez klasę drugą

Czas trwania: od 17 października do 20 grudnia 2016 roku

Więcej…

 

We wrześniu i październiku odbywały się w naszej szkole warsztaty dotyczące robienia filmów metodą fotocast -u .

Więcej…

 

Projekt „Yes, I can! – motivation in the classroom” („Tak, potrafię! – motywacja w klasie”) jest międzynarodowym działaniem podjętym w ramach programu eTwinning. Partnerami projektu są szkoły z Grecji, Ukrainy, Polski i Turcji.

Więcej…

 

Nasza szkoła bierze udział w konkursie fundacji Orange "Bezpiecznie Tu i Tam".

https://fundacja.orange.pl/kurs/assets/files/materialy-dodatkowe/m_informacyjny.png

Więcej…

 

Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony jest na całym świecie, nawet w jego najdalszych zakątkach takich jak Nepal, Indie czy Finlandia.

Więcej…

 

W czerwcu 2016 roku wysłaliśmy zgłoszenie do programu

MegaMisja (https://megamisja.pl/ ).

Więcej…

 
Powered by emaze
 

 

Projekt Akademii Orange, który zrealizowany w naszej szkole kształcił i rozwijał poczucie tożsamości oraz identyfikacji ze wspólnotą.

Więcej…

 

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły prowadzą zajęcia związane ze zdrową żywnością na różnych zajęciach lekcyjnych (technika) oraz pozalekcyjnych (Koło Pomocnych Przyrodników, Klub Młodego Omnibusa).

Więcej…

 

W naszej szkole realizujemy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy "Zachowaj równowagę".

Więcej…

 

Okres realizacji: 1 listopada 2011 - 31 marca 2012
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół: SP Purda, SP Szczęsne, SP Nowa Wieś, ZS-P Butryny, ZS-P Klebark Wielki w ramach indywidualizacji nauczania (pomoce do logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych,  plastycznych)

 

Gmina Purda prowadziła od 1 sierpnia 2012 roku projekt „Klub Młodych Omnibusów”.  W naszej szkole uczniowie mogli korzystać z zajęć z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Regulamin KMO

 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej…

 

Nasza szkoła realizuje 3-letni program „Trzymaj formę” zorganizowany przez  Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności.

Więcej…

 

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Gmina Purda prowadzi od 1 sierpnia 2012 roku projekt „Klub Młodych Omnibusów”.  Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Purda. Celami szczegółowymi projektu „Klub Młodych Omnibusów” są między innymi:
1.rozwinięcie zainteresowań uczniów,
2.rozwinięcie kompetencji kluczowych,
3.przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu oświaty.

Powyższe cele realizowane będą poprzez innowacyjne i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno – wyrównawcze:
1.zajęcia z języka polskiego,
2.zajęcia matematyczne
3. zajęcia z języka angielskiego,
4. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.

Projekt jest skierowany do uczennic i uczniów naszej  szkoły.  Mogą oni uczęszczać na zajęcia:

1.KLUB MŁODYCH OMNIBUSÓW Z JĘZ. POLSKIEGO,

2.KRAINA MATEMATYKI Z MATEMATYKI,

3.KLUB MŁODYCH OMNIBUSÓW Z JĘZ. ANGIELSKIEGO,

4.POMOC PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNĄ.


 


"Trzy lata, 119 szkół, 641 nauczycielek i nauczycieli, 5736 projektów edukacyjnych, 8343 uczniów i uczennic, 101.056 godzin lekcyjnych zajęć projektowych - tak prezentuje się projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" w liczbach......" czytaj więcej


Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT był to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji: 1 września 2009 r. - 30 czerwca 2010 r.
Działania w ramach projektu: zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum w Purdzie, Szkoły Podstawowej w Purdzie, Szkoły Podstawowej w Szczęsnem, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Butrynach pn. „Przyroda wokół Ciebie”, „Zaprzyjaźnij się z matematyką”, „Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych”.

 

Projekt "WARMIA-POZNASZ I POKOCHASZ" miał na celu edukację regionalną i proekologiczną dzieci klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gmin Dywity i Purda.