Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Gmina Purda prowadzi od 1 sierpnia 2012 roku projekt „Klub Młodych Omnibusów”.  Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Purda. Celami szczegółowymi projektu „Klub Młodych Omnibusów” są między innymi:
1.rozwinięcie zainteresowań uczniów,
2.rozwinięcie kompetencji kluczowych,
3.przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu oświaty.

Powyższe cele realizowane będą poprzez innowacyjne i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno – wyrównawcze:
1.zajęcia z języka polskiego,
2.zajęcia matematyczne
3. zajęcia z języka angielskiego,
4. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.

Projekt jest skierowany do uczennic i uczniów naszej  szkoły.  Mogą oni uczęszczać na zajęcia:

1.KLUB MŁODYCH OMNIBUSÓW Z JĘZ. POLSKIEGO,

2.KRAINA MATEMATYKI Z MATEMATYKI,

3.KLUB MŁODYCH OMNIBUSÓW Z JĘZ. ANGIELSKIEGO,

4.POMOC PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNĄ.