1. Miano PRYMUSA 2015 jest dla ucznia Szkoły Podstawowej w Purdzie najwyższym wyróżnieniem, jakie może otrzymać na zakończenie roku szkolnego. Uczeń może zdobyć nagrodę w formie opłaty za wycieczkę lub nagrody rzeczowej.

I miejsce-wycieczka do Torunia i okolic 260 zł

II miejsce-kieszonkowe na wycieczkę lub nagroda rzeczowa w wysokości 100 zł

III miejsce-kieszonkowe na wycieczkę lub nagroda rzeczowa w wysokości 50 zł

  1. Kandydatem do nagrody „Prymus 2015” może być uczeń, który ma osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności szkoły oraz odznacza się wzorową postawą uczniowską. Wszelkie pozytywne przejawy działalności ucznia są odpowiednio punktowane.
  2. Kandydat do nagrody musi spełnić następujące kryteria:

  • Posiadać „ZESZYT PRYMUSA”, który prowadzimy wg wzoru
  • dostarczyć zeszyt opiekunowi SU do 29 maja 2015 r.
  • wpisy dotyczą osiągnięć ucznia od 1 września 2014 r. do końca maja 2015 r.
  • wpisy muszą  zawierać podpisy nauczycieli i wychowawców, którzy potwierdzą udział ucznia w konkursach, imprezach szkolny lub osiągnięcia w innych dziedzinach działalności szkoły.

4. Osiągnięcia ucznia będą punktowane w następujący sposób:

OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁALNOŚĆ UCZNIA

PUNKTY

Aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych

10

pomoc innym, Wsparcie, uczynność, KULTURA OSOBISTA

10

Udział w konkursach szkolnych

5

Konkursy szkolne

I miejsce-20

II miejsce-15

III miejsce-10

Udział w konkursach gminnych (KOLEJNY ETAP)

10

Udział w konkursach gminnych BEZ ELIMINACJI

5

Konkursy gminne

I miejsce-25

II miejsce-20

III miejsce-15

Udział w konkursie powiatowym,  REJONOWYM (KOLEJNY ETAP)

15

Udział w konkursie powiatowym,  REJONOWYM -BEZ ELIMINACJI

5

Konkurs powiatowy, rejonowy

I miejsce-30

II miejsce-25

III miejsce-15

Udział w konkursie wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym (KOLEJNY ETAP)

20

Udział w konkursie wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym - BEZ ELIMINACJI

10

Konkurs wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy

(KOLEJNY ETAP)

I miejsce-35

II miejsce-30

III miejsce-25

konkurs wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy

-BEZ ELIMINACJI

10

Uzyskanie najlepszego wyniku w danej grupie wiekowej w konkursie matematycznym „Kangur”

10

ZACHOWANIE ŚRÓDROCZNE

WZOROWE-30

BARDZO DOBRE-25

DOBRE-20

ŚREDNIA OCEN

(ŚRÓDROCZNA)

PUNKTY W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNIEJ NP.

Średnia 4,8 x 10 = 48 punktów